குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மன்றம் சுவிஸ் வழங்கிய செம்மண் இரவு 2016 இன் ஒளிப்பதிவு part 1 to 3.