குப்பிழான் சொக்கர்வளவு சோதிவிநாயகர் ஆலய இரதோற்சவ பெருவிழா 2017 காணொளி. updated 22-06-2017