சிவத்தமிழ் வித்தகர் சிவமகாலிங்கம் குப்பிழான்வெப் இணையத்துக்கு வழங்கிய பிரத்தியேக உரை. updated 19-09-2016