குப்பிளான் சொக்கவளவு சோதி விநாயகர் ஆலயம் தேர்த்திருவிழா 11.07.2018