குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மன்றம் பிரித்தானியா நடாத்தும் கோடை கால ஒன்று கூடல் மற்றும் விளையாட்டு போட்டி. updated 16-06-2015