குப்பிழான் காளி அம்பாள் கும்பாபிசேகம் நாளை 08-04-2015 நடக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதற்கான ஆரம்ப நிகழ்வின் ஒளிப்பதிவை உங்களுக்கு தருகின்றோம்.

 

 

 

 

 

 

 

ஒளிப்பதிவு
ரவிசாந்த்