குப்பிழான் கன்னிமார் அம்மன் ஆலயத்தின் பிரமிப்பூட்டும் அழகிய தோற்றம். updated 02-05-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நன்றி
போட்டோ சிறி