அமரர் இராமநாதன் சிவசோதி ஞாபகார்த்த அபிவிருத்தியினை முன்னிட்டு குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா விளையாட்டுக் கழகம் நடாத்தும் விளையாட்டுப் போட்டியில் இதுவரை நடைபெற்ற போட்டி முடிவுகள். updated 28-06-2013