குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மகாவித்தியாலயத்தில் 17-10-2015 பரிசளிப்பு விழா மற்றும் செம்மண் சுடர் விருது வழங்கும் நிகழ்வின் ஒலிப்பதிவு மற்றும் நிழல்படங்கள். updated 18-10-2015

 

 

ஒலிப்பதிவு, புகைப்படங்கள்
சி.திசாந்தன்