குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மகாவித்தியாலயத்தின் அபிவிருத்திக்கும், மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கும் வழங்கப்பட்ட உதவிகள். updated 21-09-2014