செம்மண்சுடர் ஊர்பற்றாளர் அமரர் சண்முகம் வைத்தீஸ்வரன் அவர்களின் நிழல்படம்.