குப்பிழான் கிராமத்தின் ஆல விருட்சம் சரிந்து விட்டது.