செம்மண் சுடர், ஊர் பற்றாளர் அமரர் தம்பு தருமலிங்கம் அவர்களின் கடந்தகால நினைவலைகள்.