சிவத்தமிழ் வித்தகருக்கு குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மன்றம் பிரித்தானியா வெளியிட்ட கண்ணீர் அஞ்சலி.