யாழ் இந்துக் கல்லூரியின் பழைய மாணவனும், ஆசிரியருமான சிவத்தமிழ் வித்தகர் சிவமகாலிங்கம் அவர்கள் குருகுலத்துக்கு வழங்கிய செவ்வி.