விபுலானந்த அடிகளின் பிறந்த நாள் மார்ச் 27

தமிழ்ச்சுடர் விபுலானந்தன்

Swami Vipulanandaஅருந்தமிழ்ப்பண் ணிசைமரபை ஆய்ந்தறிந்து
அரியபெரு யாழ்நூலை அளித்தசெம்மல்
பொருந்துகலை விஞ்ஞானம் தெரிந்தமேதை
பொதுநலனில் மனம்மகிழ்ந்த கர்மயோகி
திருந்துகலை வளர்ஈழம் மீன்கள்பாடும்
தேனாடு மட்டுநகர் தந்தமைந்தன்
பெருந்துறவி யாய்வாழ்ந்தும் தமிழணங்கின்
பேரழகில் தனையிழந்த விபுலானந்தன்!

வெள்ளைநிற மல்லிகையோ வேறுபூவோ
விழைந்திலன்நல் லிறை, உள்ளக் கமலமொன்றே
வள்ளலவன் விரும்பிடுவான் எனவுரைத்தான்.
வளம்மிக்க எம்பண்டைப் பெருமைவேற்று
வெள்ளத்தில் கரையாது மீட்டான், தொண்டின்
விளக்கமெனும் ஆறுமுக நாவலன்தன்
உள்ளத்தின் வழிபணிகள் தொடர்ந்தான், கல்வி
ஊட்டினன், நல் உயர்பள்ளி பலஅமைத்தான்.

பழந்தமிழர் இசைசிற்பம் கலைகளென்று
பலபொருளில் விரிவுரைகள் செய்தான், உள்ளம்
விழைந்துபல மொழிகற்றான், வேதாந்தத்தில்
விளங்குபவை மொழிபெயர்த்தான், சித்தாந்தத்தைச்
செழுந்தமிழின் நூல்களிலே தந்தான், உண்மைச்
செயல்வீரன், பேரறிஞன், தமிழுலகில்
எழுந்தஇருள் கிழிக்கவந்த ஞாயிறாவான்!
எழுச்சிதரு தமிழ்ச்சுடரே விபுலானந்தன்!

-கவிஞர், கலாநிதி க. கணேசலிங்கம்