குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா சனசமூக நிலையத்தின் தற்போதைய தோற்றம். updated 11-07-2014