ஊரங்குணை காளிகோவில் தைப்பூச திருவிழாவின் போது எடுக்கபட்ட புகைபடங்கள். updated 25-01-2016

 

 

 

 

 

நன்றி ஊரங்குணை facebook