குப்பிழான் சொக்கர் வளவு ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சிவராத்திரி நிகழ்வுகளின் ஒளிப்படங்கள். updated 04-03-2014