கேணியடி ஞானவயிரவர் ஆலய அலங்கார உற்சவம் நேற்று 28.03.2004 ஆரம்பமாகி பத்து
தினங்கள் நடைபெற்று 07.03.2012 சனிக்கிழமை நிறைவுபெறும்.