குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா சனசமூக கட்டிட வேலைகள் மிக வேகமாக நடைபெற்றக் கொண்டிருக்கின்றன. அதன் காட்சிப்பதிவுகள் updated 07-10-2014