குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மன்றம் பிரித்தானியாவால் நடாத்தப்பட்ட கோடைகால சுற்றுலா. updated 14-07-2016