குப்பிழான் கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலய வேட்டைத் திருவிழா.