குப்பிழான் கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலய 5ம் நாள் பகல் திருவிழா.15-08-2013