குப்பிழான் கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலய 4ம் நாள் பகல் திருவிழா.