குப்பிழான் கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலய 3ம் நாள் இரவுத் திருவிழா. updated 13-07-2013