குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா சனசமூக நிலைய கட்டிட நிதிக்கு இதுவரையில் 1000 மேல் பங்களித்தவர்களின் விபரங்கள். - கோடி தந்த கோடீஸ்வரர்கள். updated 21-03-2016