கடாகரம்பை இந்து மாயன சுற்றுமதில் நிர்மானம் தொடர்பாக குப்பிழான் தெற்கு அபிவிருத்திச் சங்கம் தரும் முழு திட்டத்தின் கணக்கு விபரங்கள். updated 28-04-2013