குப்பிழான் கிராமத்து தொல்பொருள் நிகழ்வுகள். - எழுத்தாக்கம் சிவ பஞ்சலிங்கம்(ரஞ்சன்) கனடாவிலிருந்து. updated 23-06-2 015