லண்டனில் நடைபெற்ற குப்பிழான் பொன்விழா நிகழ்வின் போது வெளியிடப்பட்ட பொன்விழா மலர். பகுதி 1.