குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மகா வித்தியாலய அதிபர் திரு தவராஜா அவர்களினால் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை. updated 01-09-2013

ஆரம்ப பிரிவு வகுப்பறையின் முன்னைய நிலை

ஆரம்ப பிரிவு வகுப்பறையின் தற்போதைய நிலை