குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா விளையாட்டுக் கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் 25-04-2012 புதன்கிழமை பிரமாண்டமான முறையில் நடைபெற ஏற்பாடாகியுள்ள உதைபந்தாட்ட சுற்றுப் போட்டியின் நிகழ்ச்சி நிரல் பற்றிய விபரம்.