குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா சனசமூக நிலைய கேள்விப்பத்திரம் கோரல். updated 30-08-2013