குப்பிழான் தெற்கு கிராம அபிவிருத்திச் சங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை. updated 09-09-2013

நாடக கலைஞர் பீதாம்பரம் அவர்களை அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம் இது தான் என்று நம்பபடுகிறது.