குப்பிழான் கேணியடி ஞான வைரவர் ஆலய திருப்பணி தொடர்பாக அதன் நிர்வாகத்தால் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை. updated 27-01-2014