குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மகா வித்தியாலயத்தின் பிரதான மண்டப மலர் வெளியீட்டு விழா நிகழ்வின் வரவு செலவு அறிக்ககை. updated 16-07-2014